Vezetői pályázat

Kecskeméti Tankerületi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola
Hunyadi János Általános Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16-tól 2024.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kandó Kálmán utca 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény-vezető feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás, döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatban
minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, / egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§ (8) bekezdésében
foglaltakat figyelembe véve,
• legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai
gyakorlat,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét
igazoló okmányok másolata,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
meglétét igazoló oklevél másolata,
• a pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy
foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett
szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum
(munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári
feladatok megnevezésével),
• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• a pályázó szakmai önéletrajza,
• pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
• a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a
pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
• Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
• Formája: A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű
példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt
borítékban kérjük megküldeni.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Gabriella tanügyigazgatási
referens nyújt, a +36-76/795-492 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Tankerületi Központ címére történő
megküldésével (6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/025/1205-
1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Kecskeméti Corvin Mátyás
Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája - tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A vélemény-nyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Kecskeméti
Tankerületi Központ igazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Oktatási és Kulturális Közlöny
• https://hunyadi-janos-alt-isk-kecskemet.webnode.hu/
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot
felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagy
anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása
esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/kecskemet
honlapon szerezhet.