Várható elsős tanítók a 2015/2016-os tanévben

2015.02.19 22:12

"Nincs hatalmasabb erő, mint a tudás: a tudással felfegyverzett ember legyőzhetetlen." (Gorkij)

Dózsai Ilona vagyok, 1984-ben végeztem az Eötvös József Tanítóképző Főiskola általános iskolai tanító szakán, vizuális kultúra műveltségterületen. Azóta folyamatosantanítok. A több mint, 30 év alatt sok sikert értem el tanulóimmal (tanulmányi versenyek), ezzel elnyertem mind feletteseim, mind a szülők elismerését. A pályán töltött évek alatt a gyerekekkel, szülőkkel, a kollégákkal és a feletteseimmel is jó kapcsolatot tudtam kiépíteni.

 1983 és2011 között Foktőn és Városföldön tanítottam, mint osztálytanító.

Mindkét helyen nagyfelmenős rendszerben dolgoztunk, minden tantárgyat én tanítottam, s
egyben én voltam az osztályfőnök is. 2011 szeptemberében kezdtem tanítani a Hunyadi János Általános Iskola 1. a osztályában, 2.  éve pedig az osztály osztályfőnökeként is  segítem tanulóim mindennapi munkáját.

1996-ban elvégeztem a "Játékház tankönyvcsalád módszertana" tanfolyamot, azóta ezzel a
módszerrel tanítom első osztályban eredményesen a gyermekeket.

 Elmondhatom,hogy az elmúlt évek alatt nagy rutint és gyakorlatot szereztem ezen a területen. A pályán eltöltött évek alatt megismerkedtem a kompetencialapú oktatás módszereivel, a mozgásfejlesztés lehetőségeivel, melyeket beépítettem az oktató-nevelő munkámba.

A kooperatív tanulási technikák alkalmazásával tanulóimnál fejlődött az együttműködési készség, feladattudat, tolerancia.  Az oktató munkámat jellemzi az egyéni fejlesztés, az osztályon belüli differenciálás. Mindig is fontosnak tartottam, hogy tanulóimat optimálisan terheljem, olyan egyénre szabott feladatokkal, melyek kellő erőfeszítést igényelnek, ugyanakkor sikerélményt is biztosítanak. 2016-ban
szakvizsgázom fejlesztő, differenciáló szakon, az itt megszerzett tudás birtokában a jövőben még eredményesebben tudom tanulóimat fejleszteni és
differenciálni.

 "A nevelési és oktatási munka, felelős etikai cselekvés." A munkám során ezt mindig szem előtt tartottam. Felelősnek éreztem,érzem magam a rám bízott tanulókkal szemben. Célom az, hogy azok a gyerekek, akiket nevelek, oktatok, a képességeiknek megfelelő tudással, és olyan erkölcsi normákkal rendelkezzenek, melyek lehetővé teszik, hogy testileg, lelkileg egészséges felnőtté váljanak.


Dózsai Ilona órájának a részlete:

https://youtu.be/QyeYpvyJA5Q
Boldis Anna Kornélia


"MIÉRT szeretek tanítani? Talán azért, mert olyan az
egész,
  mint valami izgalmas halászat.

Az ember nem tudja, mit fog, mit emel ki a tenger mélyéből.

A válasz érdekel, amit kapok.

Olyan izgalmas, ha igazán
megértenek."

/AGATHA CHRISTIE/

Boldis Anna Kornélia vagyok. 1986 - ban kezdtem dolgozni a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolájában.
A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola humán alsós munkaközösségének vezetőjeként pedig második éve dolgozom.

 A tanítói végzettségen túl drámapedagógusi diplomával, szakvizsgával és közoktatás szakértői végzettséggel rendelkezem.
Mesterpedagógusi fokozatot szereztem a pedagógus minősítési eljárás során.

Tanítói pályám során számos nevelési területen igyekeztem magam kipróbálni.

Egyaránt fontosnak tartom a pedagógus maximális, naprakész szakmai felkészültségét és a gyakorlati munkában végzett minőségi munkát.

Ezért aktívan vettem részt az iskola diákéletének és programjainak szervezésében és a főiskolai hallgatók gyakorlati és módszertani képzésében az elmúlt években. 

Több mint 10 évig jártunk agyerekekkel erdei iskolai programokra.

Örömökben, és sikerekben gazdag múltat tud felmutatni a "Hunyócskák" drámakör, amelyet 14 éve vezetek.

 Ehhez kapcsolódik az idei tanévben alakult "Csilingelők" csengőkórus.

Az iskolában szerzett szakmai tapasztalataimat számos foglalkoztató és környezetvédelmi füzet, oktató CD és oktatócsomag kidolgozásában, országos feladatmegoldó versenyek feladatsorainak összeállításában kamatoztatattam az elmúlt évek során.  

Az irodalom, színház és a játék ihlette az 1999 - ben megjelent mesekönyvem. 

 A leendő első osztályunkba járó gyerekeknek szeretnék olyan értékeket megmutatni, átadni, velük együtt megélni, amitől a környezetére odafigyelő, a természetet, irodalmat, művészeteket szerető felnőttekké válnak.

Szeretnék nekik olyan ismereteket átadni, együtt felfedezni, ami megalapozza az önálló ismeretszerzés képességét.

Szeretnék olyan gyerekeket látni magam körül, akik a közösen eltöltött négy év után kiegyensúlyozottan, önmaguk és mások értékeit ismerve, tisztelve, a tanulásra továbbra is motiváltan lépnék át a felső tagozat kapuját.

Mindezek eléréséhez megpróbálom maximálisan figyelembe venni a gyerekek egyéni képességeit és fejlődési ütemét, amit a tanítási órákon sok játékkal, érdekes egyénre szabott feladatokkal, csoportos, együttműködésen alapuló módszerek alkalmazásával szeretném megvalósítani.

 https://youtu.be/pNxJSeoNCjgEngert Ágnes"A jó tanár a lehetőségeket mutatja tanítványainak,..., tudásban, magatartásban,
anyanyelvhez, hagyományokhoz való ragaszkodásban és gondolkodásban a tevékeny,művelt ember mintaképe."  /Németh László/

Engert Ágnes vagyok. 1997-ben a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán általános tanító és német műveltségterület szakon végeztem.

2007-ben a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Karán Gyermek-Ifjúság- és családvédelem pedagógiából és pszichológiából szakvizsgáztam.
2011-ben angol szakos tanítói diplomát szereztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán.

Pedagógus pályámat egy budapesti német két tannyelvű általános iskolában kezdtem, ahol osztályfőnöki teendőket is elláttam. Néhány év külföldi tartózkodás után tanítottam a hetényi általános iskolában, négy éve pedig a Hunyadi János Általános Iskolában dolgozom.

Pedagógusként feladatomnak tekintem az ismeretek közvetítésén
úl a gyermekek egyéni képességeinek figyelembe vétele mellett az érzelmi biztonságuk növelését is. Segíteni őket abban, hogy tudásvágyuk kialakuljon és a tanulás pozitív élmény legyen számukra. Megalapozni egy biztos tudást, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a felsőbb osztályokban is jól, képességeiknek
megfelelően tudjanak teljesíteni. Mindezek elérésében egy kisebb létszámú és családias jellegű osztály a legideálisabb, ahol mindenkinek a megfelelő,
differenciált bánásmódod lehet biztosítani.

Az általános tantárgyak mellett németet és angolt tanítok az alsó tagozatos tanulóknak. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek már kisebb korban
ismerkedjenek az idegen nyelvvel és fogékonnyá váljanak rá. Ez természetesen nem tudatos nyelvtanulást, hanem játékos, mozgásos tevékenységekkel kísért nyelvelsajátítást jelent.

Engert Ágnes tanító órájának a részlete:

https://youtu.be/LhRKr9U5fkcBahor Illés